Chystáte sa vstúpiť na stránku s alkoholom.

Máte viac ako 18 rokov?


Áno       Nie

Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov poskytujú kupujúcemu informácie o spôsobe a rozsahu spracovania jeho osobných údajov spoločnosťou Fruitwine, s. r. o. 

K ochrane osobných údajov pristupuje spoločnosť Fruitwine, s. r. o. zodpovedne, riadi sa zásadami pri ich spracúvaní a dodržiava právne predpisy o ochrane osobných údajov, ktorými sú: 

 

·       Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a

·       zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  

Prehľad a najdôležitejšie informácie 

 

Spoločnosť Fruitwine, s. r. o., spracúva Vaše osobné údaje v dvoch rôznych situáciách: 

 

1)    všetky osobné údaje na účely plnenia zmluvy sa spracúvajú v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy zo strany predávajúceho – Fruitwine, s. r. o. (ďalej len „predávajúci“). Ak sa na plnení zmluvy zúčastnia aj externé subjekty, napr. sprostredkovateľ doručenia alebo poskytovateľ platobných služieb, Vaše údaje im budú poskytnuté len v nevyhnutnom rozsahu a sú spracovávané v súlade s ich stanoveným účelom. 

2)    po otvorení webovej domény www.fruitwine.sk , dochádza k výmene rôznych informácií medzi Vašim zariadením a serverom predávajúceho. Môže ísť aj o osobné údaje. Tieto informácie slúžia, okrem iného, na optimalizáciu webových stránok alebo na zobrazovanie reklám v prehliadači Vášho zariadenia. 

 

Spoločnosť Fruitwine, s. r. o.: 

 

-       bude vždy postupovať v zmysle platných právnych predpisov a zásad spracúvania osobných údajov, 

-       bude Vaše osobné údaje uchovávať bezpečne,

-       Vaše osobné údaje v žiadnom prípade nebude zverejňovať a neposkytne ich tretej strane. Samozrejme výnimku tvoria zmluvný sprostredkovatelia, táto spolupráca je nevyhnutná pre vybavenie Vašej objednávky. 

-       Vaše osobné údaje si môžete zmeniť alebo vymazať. 

 

 

 

 

 

 

Osobné údaje, potrebné na plnenie kúpnej zmluvy 

 

Na uskutočnenie Vašej objednávky a riadne plnenie kúpnej zmluvy, sú potrebné nasledovné údaje: 

 

Osobné údaje: 

-       meno a priezvisko,

-       adresa, 

-       e-mail,

-       telefónne číslo.

 

Tieto osobné údaje sú poskytované za účelom vybavenia Vami zadanej objednávky na internetovom obchode www.fruitwine.sk. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 11 rokov v zmysle platných právnych predpisov a v súvislosti s obchodnou, účtovnou a daňovou dokumentáciou a internými predpismi na spracovanie a archiváciu dokladov. Uvedené osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi doručenia. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu a realizovať Vašu objednávku. 

 

Vami zadaná e-mailová adresa slúži ako identifikátor pre prihlásenie do Vášho zákazníckeho konta a zároveň slúži ako komunikačný prostriedok. Na túto e-mailovú adresu Vám bude po vytvorení objednávky zaslaný potvrdzujúci e-mail, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu. Vami zadané telefónne číslo slúži na notifikáciu vybavenia a doručenia objednávky. 

 

Automaticky získané údaje

 

 Vaše osobné údaje, ktoré môžeme získať automaticky slúžia ako prostriedok analýzy internetového obchodu. Ide o tieto údaje:

 

-        IP adresa,

-        dátum a čas kedy ste využili služby nášho internetového obchodu,

-        informácie o hardvére a softvére,

-        typ použitého mobilného zariadenia,

-        použitý internetový prehliadač a

-        informácie o počítačovom operačnom systéme.

 

Všetky vyššie uvedené údaje získavané počas Vašej návštevy internetového obchodu www.fruitwine.sk nie sú priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, ide o štatistické údaje. Tieto údaje nie sú evidované a ani priraďované k žiadnym osobným údajom a preto sa nepovažujú za osobné údaje a nevzťahujú sa na ne právne predpisy o ochrane osobných údajov.

 

 

 

 

 

 

Cookies

 

Súbory cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sú ukladané cez Váš internetový prehliadač vo Vašom počítači alebo inom zariadení pri návšteve webovej stránky. Tieto súbory žiadnym spôsobom nepoškodzujú Vaše zariadenie, nie sú priraďované ku žiadnej konkrétnej osobe, neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie osobných údajov. Cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o jeho reláciách počas pripojenia, pamätajú si typ použitého internetového prehliadača alebo nastavenia, ktoré ostávajú predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve internetového obchodu www.fruitwine.sk.

 

Osobné údaje poskytované pri registrácii

 

Registrácia na stránke www.fruitwine.sk vám umožňuje založenie heslom chráneného používateľského účtu, ktorým automaticky získate bezprostredný prístup k Vašim údajom, môžete nahliadať do Vašich už vybavených objednávok pokiaľ to systém e-shopu umožňuje alebo môžete využiť rôzne výhody, ktoré Vám môže ponúknuť internetový obchod www.fruitwine.sk a tiež môžete spravovať Vaše osobné údaje.

 

Ak sa rozhodnete založiť používateľského účtu, budú spracúvané tieto osobné údaje:

 

-        meno a priezvisko

-        adresa

-        e-mail.

 

 

 

 

 

Radi by sme Vás oboznámili, že máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov s účinnosťou do budúcna. Rovnako máte právo zrušiť svoj používateľský účet na internetovej stránke www.fruitwine.sk.

 

Vaše odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Vaše odvolanie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia.

 

Máte právo požadovať zaslanie výpisu evidovaných osobných údajov alebo môžete zmeniť Vaše osobné údaje zaslaním e-mailu na adresu fruitwine@fruitwine.sk

 

Dotknutá osoba, ktorá poskytuje svoje osobnú údaje má právo na:

 

-        prístup k poskytnutým osobným údajom,

-        pozmenenie osobných údajov,

-        výmaz alebo obmedzenie spracovania osobných údajov,

-        namietať spôsob spracovania svojich osobných údajov,

-        prenos osobných údajov,

-        podanie návrhu na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Svoje práva môže dotknutá osoba využiť prostredníctvom e-mailu, písomnej žiadosti, osobne lebo telefonicky.

 

Registrácia nového konta

Už máte konto?
Prihláste sa alebo Resetovať heslo