Chystáte sa vstúpiť na stránku s alkoholom.

Máte viac ako 18 rokov?


Áno       Nie

Reklamačný poriadok

 

Tento reklamačný poriadok, v súlade s ustanovením § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Občiansky zákonník“), upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií a upravuje práva a povinnosti predávajúceho – Fruitwine, s. r. o., so sídlom Buková 13, 900 25 Chorvátsky Grob, zapísaného v oddiel: Sro, vložka číslo 123480/B, register Okresného súdu Bratislava I., IČO: 51 049 970, DIČ: 2120621382, IČ DPH: SK2120621382 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcich, t. j.  spotrebiteľov (ďalej len kupujúci“) v oblasti reklamácií tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim.

 

Vymedzenie základných pojmov

Reklamácia – predstavuje uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

 

Vybavenie reklamácie – je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Odborné posúdenie – predstavuje písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

 

Kódex správania – predstavuje dohodu alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy.

 

 

Tento Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si kupujúci v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka zakúpil od predávajúceho,  a tiež určuje miesta, na ktorých si kupujúci môže uplatniť svoje právo na reklamáciu a požiadať o odstránenie vady, ktorá sa na nich vyskytla po ich prevzatí v záručnej dobe, alebo ktorú mali pri ich prevzatí, a s  týmto právom zo zodpovednosti za vady a súvisiace práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

 

Povinnosti predávajúceho 

Predávajúci je zodpovedný za to, že:

- všetky ním poskytované tovary majú požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musia byť bez vád, najmä musia zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla,

- oboznámi kupujúceho s osobitnými pravidlami užívania vecí, v prípade ak sa takého osobitné užívanie vyžaduje z hľadiska charakteru veci, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou. Predávajúci túto povinnosť nemá ak ide o pravidlá všeobecne známe,

- sa tovary predávajú kupujúcemu za ceny, ktoré mal predávajúci uvedené v internetovom obchode v okamihu tvorby objednávky, a že tieto ceny mu boli aj správne zaúčtované,

- všetky ním poskytované tovary zodpovedajú zdravotným, hygienickým a iným podmienkam podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Predávajúci má rovnaký rozsah  zodpovednosti aj v prípade výrobkov a služieb , ktoré poskytuje za znížené ceny v rámci cenového zvýhodnenia, t. j. akcie.

 

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri predaji všetky potrebné doklady o kúpe v štruktúre, ktorá je určená platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pokiaľ to povaha výrobkov vyžaduje, predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi aj záručný list a písomný návod na použitie.

 

Predávajúci je ďalej povinný  poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Práva kupujúceho 

Kupujúci má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. Každý spotrebiteľ má právo združovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom týchto združení v súlade so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov.

 

 

Právo kupujúceho na reklamáciu 

Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej pri zakúpenom výrobku alebo službách.

 

Predávajúci je zodpovedný za vady, ktoré:

 

-       existovali pri ich prevzatí kupujúcim, alebo

-       sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady:

a)    ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré si kupujúci uplatnil až po jej uplynutí,

 

b)    v prípade, ak kupujúci nepreukáže dokladom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný tovar alebo služby boli zakúpené z vlastníctva predávajúceho a že dosiaľ neuplynula poskytnutá záručná doba,

 

c)     ktoré kupujúci uplatní po uplynutí záručnej doby, ak nepreukáže predložením záručného listu alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že predávajúcim bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako záručná doba stanovená všeobecne záväzným predpisom,

 

d)    ktoré spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba alebo vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis maior,

 

e)    ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom, svojvoľnými úpravami a opravami;

 

f)     ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a výslovných upozornení pre kupujúceho alebo boli spôsobené kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením v nevhodnom prostredí.

 

g)    pri použitých veciach, ktoré vznikli použitím vecí alebo ich opotrebením.

 

h)    na veciach, ktoré boli predávané za nižšiu cenu z dôvodu existujúcich vád, pre ktoré boli dojednané nižšie ceny.

 

Záručná doba 

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov.

 

Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Na veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu jeho vady je záručná doba stanovená na 24 mesiacov, pričom sú  zo záruky vyňaté vady, pre ktoré bol tovar predávaný za nižšiu cenu.

 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

 

 

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 

Uplatňovanie reklamácie 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

 

Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Reklamáciu si môže kupujúci uplatniť:

-       ústne v sídle predávajúceho: Buková 13, 900 25 Chorvátsky Grob,

-       písomne na adresu: Buková 13, 900 25 Chorvátsky Grob,

-       telefonicky na tel. čísle: +421 902 125 600,

-       alebo e-mailom a e-mailovej adrese: fruitwine@fruitwine.sk

 

Kupujúci je pri uplatňovaní reklamácie povinný predložiť predávajúcemu pokladničný doklad alebo iný účtovný (daňový) doklad o kúpe, prípadne záručný list, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tento tovar bol zakúpený u predávajúceho a že záručná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu ešte neuplynula.

 

Kupujúci je zároveň povinný predložiť predávajúcemu spolu s vyššie uvedenými dokladmi, u neho zakúpený tovar, alebo ak to z povahy veci nie je možné, umožniť predávajúcemu dôkaz o vade, ktorá je predmetom reklamácie, napr. fotografiu.

 

Pri uplatňovaní reklamácie má predávajúci povinnosť riadne poučiť kupujúceho o jeho právach podľa platných všeobecne záväzných predpisov, na základe čoho sa kupujúci rozhodne, ktoré z práv si uplatňuje, čím sa určí aj ďalší spôsob vybavenia reklamácie.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, t. j. či vykoná opravu tovaru, výmenu tovaru, vráti kupujúcemu kúpnu cenu, vyplatí kupujúcemu primeranú zľavu z ceny výrobku, písomne ho vyzve na prevzatie plnenia alebo reklamáciu odôvodnene zamietne. Predávajúci je povinný určiť tento spôsob vybavenia reklamácie:

 

-       ihneď,

-       najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácia v zložitých prípadoch,

-       najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácia v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby.

 

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa samotná reklamácia vybaví:

 

-       ihneď,

-       v odôvodnených prípadoch neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie (30 dní) má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Ak kupujúci reklamáciu vady uplatnil:

 

-    počas prvých 12 mesiacov od kúpy – môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

-       po 12 mesiacoch od kúpy -  a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. V takomto prípade náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Predávajúci je povinný vydať potvrdenie o uplatnení reklamácie pri uplatnení reklamácie zo strany kupujúceho. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 

Spôsoby vybavenia reklamácie

V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok  a pri vade, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci má právo požadovať namiesto odstránenia vady výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.  Ak predávajúci nemôže vykonať výmenu vadnej veci za bezvadnú z dôvodu jej nedostupnosti, vráti kupujúcemu peniaze.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť, t. j. má právo na vrátenie peňazí. Tie isté práva  má kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  Opätovný výskyt tých istých vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytuje po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád tovaru sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v jeho riadnom užívaní.

 

Ak predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, tovar sa považuje za neopraviteľný a kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

Doba od uplatnenia práva na reklamáciu až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

 

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Predávajúci je povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie – a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Vybavenou reklamáciou nie je dotknuté právo kupujúceho, resp. spotrebiteľa na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z..

 

Odporúčania predávajúceho 

Spoločnosť Fruitwine, s. r. o. kupujúcemu v záujme zachovania kvality vín odporúča dodržiavať zásady správneho skladovania všetkých vín. Fľašované vína sa odporúčajú skladovať na tmavých a suchých miestach v stojanoch určených na ich uskladnenie, pretože tieto umožňujú uloženia vína vodorovne, čo zaručuje stále vlhký korok, ktorým je fľaša uzavretá. Ak by korok vyschol, do fľaše sa môže dostať vzduch prostredníctvom vzniknutých pórov v korkovom uzávere, ktorý môže pri zmenách teplôt pôsobiť na kvalitu vína nepriaznivo. Uvedené sa netýka fliaš uzavretých umelými zátkami, ktoré môže aj „stáť“. Teplota skladovania vín by mala byť  medzi 12°C – 15°C a mala by byť ustálená.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 

Podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“) má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej iba „kupujúci“) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu spôsobu vybavenia jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúcu porušil jeho práva.

 

Základné pojmy pre účely Alternatívneho riešenia sporov 

Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľom na účely alternatívneho riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu, t. j. zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách ak ide o spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa osobitného predpisu, sa rozumie aj spotrebiteľ podľa tohto osobitného predpisu.

 

Predávajúci – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

 

Alternatívne riešenie sporov (ďalej aj  „ARS“) – sa rozumie postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

 

Strany sporu – sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

 

Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil niektoré jeho spotrebiteľské práva alebo ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Kupujúci má však ešte predtým povinnosť podať predávajúcemu žiadosť o nápravu. Žiadosť o nápravu môže kupujúci zaslať na našu e-mailovú adresu fruitwine@fruitwine.sk. Ak predávajúci túto žiadosť o nápravu zamietne, alebo do 30 dní kupujúcemu vôbec neodpovie, môže kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“). Tento návrh môže kupujúci podať v lehote jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti o nápravu.

 

Kupujúci podáva návrh na riešenie sporu písomne alebo elektronicky subjektu ARS, ktorým je v zmysle § 3 zákona o ARS:

 

-       Slovenskej obchodnej inšpekcii,

-       Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,

-       Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb,

-       súkromnej firme, ktorá je zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva SR.

 

Zoznam všetkých subjektov alternatívneho riešenia sporov kupujúci môže nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk:

 

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1li

 

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona o ARS Návrh podáva kupujúci  príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci . Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú kupujúceho podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

 

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

 

https://ec.europa.eu/consumers%20/odr/index_en.htm

 

 

Alternatívne riešenie sporov má právo využiť iba kupujúci, ktorý je spotrebiteľom – t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka iba sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku a hodnota sporu musí prevyšovať sumu 20 EUR. Subjekt ARS je oprávnený od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Vo veciach, ktoré výslovne neupravuje tento reklamačný poriadok, sa uplatnia príslušné ustanovenia:

 

-    zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

-    zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

-    zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

-    zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,

-    a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok alebo jeho zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 Registrácia nového konta

Už máte konto?
Prihláste sa alebo Resetovať heslo