Chystáte sa vstúpiť na stránku s alkoholom.

Máte viac ako 18 rokov?


Áno       Nie

Všeobecné obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu, ktorý je umiestnený na doméne www.fruitwine.sk je:

 

Fruitwine, s. r. o.

sídlo:              Buková 13, 900 25 Chorvátsky Grob

zápis:              oddiel: Sro, vložka číslo 123480/B, register Okresného súdu Bratislava I

IČO:               51 049 970

DIČ:               2120621382

IČ DPH:         SK2120621382

tel.:                 +421 902 125 600

e-mail:            fruitwine@fruitwine.sk

 

ďalej iba „fruitwine, s.r.o.“

 

Orgány dozoru sú:

 

Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

 

-       v zmysle zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre nepotravinárske výrobky.

-       http://www.soi.sk

-       http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, Svätopluková 50, 903 01 Senec

 

-       v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky.

-       https://www.svps.sk/

 

 

Základné pojmy

 

Predávajúci – je spoločnosť Fruitwine, s. r. o. (ďalej len „predávajúci“), ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar alebo služby.

 

Kupujúci – je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu, t. j. výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie s využitím webového sídla predávajúceho. Kupujúci môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľ – je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Podnikateľ – podnikateľom sa rozumie:

-       osoba zapísaná v Obchodnom registri,

-       osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia,

-       osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

-       osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami ani Kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Tovar – predstavuje tovar alebo službu, ktoré sú ponúkané prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na doméne www.fruitwine.sk.

 

Zmluva – predstavuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na doméne www.fruitwine.sk.

 

Objednávka – jednostranný úkon kupujúceho uskutočňovaný na internetovom obchode vyjadrujúci vôľu spotrebiteľa tovar zakúpiť.

 

Predajná cena – predstavuje celkovú cenu uvedenú v objednávke spotrebiteľa za všetok  objednaný tovar vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určité množstvo výrobku, poplatkov, balného a ceny dopravy.

 

Jednotková cena - konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku.

 

 

Podmienka 18 rokov 

Návštevník internetového obchodu www.fruitwine.sk, ktorý nedosiahol vek 18 rokov, nie je oprávnený nakupovať produkty s obsahom alkoholu. Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov je oprávnená nakupovať iba produkty, ktoré neobsahujú alkohol. V prípade podozrenia, že kupujúci nedosiahol hranicu 18 rokov, je predávajúci alebo dopravca oprávnený žiadať od kupujúceho preukázanie sa platným dokladom totožnosti, ktorý obsahuje fotografiu a dátum narodenia. V prípade ak sa kupujúci odmietne preukázať dokladom totožnosti alebo ak nedosiahol požadovaný vek je predávajúci alebo dopravca povinný odoprieť dodanie tovaru.

 

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú:

 

-       proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho,

-       podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho,

-    práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestnenom na doméne www.fruitwine.sk.

 

Predmetom objednávky môže byť iba tovar umiestnený na tomto internetovom obchode. Popis každého tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru. Vyobrazenia tovarov a údaje o dostupnosti tovarov na sklade majú iba informatívny charakter. Minimálne množstvo pre platnú objednávky nie je stanovené čo znamená, že je možné objednať aj jeden kus tovaru.

 

V prípade ak kupujúci objedná viac kusov tovaru, ako je aktuálne dostupných na sklade predávajúceho, internetový obchod umožní vytvoriť objednávku, avšak automaticky to ovplyvní dobu dodania tovaru. Po zrealizovaní objednávky môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu fruitwine@fruitwine.sk alebo telefónneho čísla  +421 902 125 600 a rozhodnúť sa pre čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, podľa štandardných dodacích lehôt a následné doručenie zvyšku objednávky v čase jeho dostupnosti alebo pre doručenie celej objednávky v čase jej dostupnosti.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania väčšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi telefonicky kontaktovať kupujúcich v lehote do 24 hodín od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky a dohodnúť si s nimi individuálne termíny dodania tovaru alebo zmenu objednávok.

 

Nákup tovaru na internetovom obchode je možný tak registrovaným kupujúcim ako aj kupujúcim bez registrácie.  Kupujúci svojou registráciou uvádza registračné údaje, ktoré budú predávajúcim použité na jednoznačnú identifikáciu kupujúceho a na marketingové účely po predchádzajúcom súhlase zo strany kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle osobitných právnych predpisov. Registráciou získa kupujúci prístup k svojmu kontu (ďalej iba „konto kupujúceho“). Konto kupujúceho umožňuje podľa technických dispozícií internetového obchodu predávajúceho sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, zostavovanie zoznamu obľúbených položiek tovaru alebo možné získanie odmeny za uskutočnené nákupy, ak budú tieto odmeny poskytnuté predávajúcim.

 

Kupujúci po stlačení tlačidla „Do košíka“ alebo symbolu nákupného košíka pri konkrétnom tovare, pridá tovar do nákupného košíka kupujúceho. Tento nákupný košík je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii k nahliadnutiu a je možné vykonať zmeny v položkách objednávky. Kupujúci následne zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka kupujúceho vyberie finálny tovar, resp. tovary, ktoré si chce objednať  a ďalej postupuje podľa jednotlivých pokynov nákupného procesu. Kupujúci si zvolí spôsob úhrady objednávky  a dopravy tovaru, ktoré sú ponúknuté predávajúcim. K cene za tovar, resp. k cenám za jednotlivé tovary sa automaticky pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožní viacero spôsobov dopravy. Pokiaľ cena dopravy nie je hradená kupujúcim, predávajúci túto skutočnosť uvedie v záverečnom zhrnutí objednávky, pričom kupujúci je už počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo zľave z ceny dopravy.

Kupujúci objednávku zrealizuje stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred zrealizovaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so VOP a dodacími podmienkami, ktoré boli vyhlásené predávajúcim. Zrealizovaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil aj s:

 

a)     vlastnosťami tovaru, resp. tovarov,

b)    celkovou cenou, ktorú je povinný uhradiť predávajúcemu.

 

Po zrealizovaní objednávky sa objednávka odošle a zaregistruje v systéme internetového obchodu a kupujúcemu je na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim obratom zaslaný e-mail, ktorý zahŕňa:

a)     potvrdenie prijatia objednávky,

b)    kópiu objednávky,

c)     poučenie kupujúceho o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva,

d)    odkaz na VOP, ktoré sú platné a účinné v čase vytvorenia objednávky,

e)     odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade:

 

-       neštandardného či špekulatívneho charakteru kúpnej zmluvy,

-       z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti, ak výrobca prerušil výrobu či vykonal iné závažné zmeny alebo ak dodávateľ prerušil dodávku tovaru a tieto skutočnosti znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho, alebo z dôvodu vyššej moci,

-       ak predávajúci ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dodacej lehote určenej VOP alebo v objednanej cene.

 

Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od kúpnej zmluvy má povinnosť o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

 

 

Platobné podmienky  

Všetky ceny tovarov na internetovom obchode a v objednávky sú uvedené vrátane DPH.

 

Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru na internetovej obchode alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované predávajúcim nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch na internetovom obchode, individuálne zľavy alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

K cene tovarov môže byť pripočítané balné podľa podmienok stanovených predávajúcim.

 

K cene bude pripočítané dopravné, podľa zvoleného spôsobu dopravy zo strany kupujúceho. Predávajúci môže stanoviť minimálnu hodnotu objednávky, po ktorej dosiahnutí ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho, táto skutočnosť bude vopred uvedená na internetovej obchode, v nákupnom procese aj v objednávke. Hodnota objednávky je kupujúcemu k dispozícií k nahliadnutiu počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.

 

Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou je spôsobený zaokrúhlením.

 

Predávajúci poskytuje tieto spôsoby platby:

-       dobierkou pri prevzatí tovaru,

-       prevodom na bankový účet (tovar bude vyexpedovaný zo skladu po obdržaní platby na účet predávajúceho),

-       platobnou kartou,

-       v hotovosti, platobnou kartou alebo darčekovým poukazom pri prevzatí tovaru u predávajúceho.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť ktorýkoľvek spôsob platby z technických príčin, z dôvodu prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa platobných služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

 

Predávajúci si neúčtuje poplatok za úhradu ceny s výnimkou úhrady, ku ktorej sa viaže dodatočná služba, t. j. dobierka. Predávajúci upozornil kupujúceho, že subjekt realizujúci cenu úhrady si môže účtovať poplatok za úhradu, napr. poplatky za bankový prevod a pod.

 

Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

 

 

Dodacie podmienky 

Predávajúci poskytuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu:

 

-       osobné prevzatie,

-       dovoz spoločnosťou Fruitwine, s. r. o.,

-       prostredníctvom sprostredkovateľa doručenia, napr. kuriér.

 

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote. Dodávky tovarov, ktoré predávajúci potvrdil prostredníctvom emailu budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 5 pracovných dní od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky, ak je zvolený spôsob platby dobierkou, a do 5 pracovných dní odo dňa úhrady ceny objednaného tovaru, ak je zvolený spôsob platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platobnou kartou.

 

V prípade ak kupujúci objedná viac kusov tovaru, ako je aktuálne dostupných na sklade predávajúceho, predávajúci si vyhradzuje dlhšiu dodaciu lehotu, a to 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky./ V prípade ak kupujúci objedná viac kusov tovaru, ako je aktuálne dostupných na sklade predávajúceho, tovar bude doručený v čase jeho dostupnosti v závislosti od možností dodávateľov.

 

Vo výnimočných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo jednostranne dodaciu lehotu predĺžiť, a to aj opakovane. Avšak termín dodania je možné vždy individuálne upraviť, neváhajte nás s takouto požiadavkou kontaktovať na e-mailovej adrese fruitwine@fruitwine.sk alebo na telefónnom čísle +421 902 125 600.

 

Predávajúci v prípade zmeny dodacej lehoty informuje kupujúceho prostredníctvom emailu, SMS správy alebo prostredníctvom telefonátu.

 

V prípade, ak si kupujúci zvoli spôsob dopravy prostredníctvom sprostredkovateľa doručenia, predávajúci dodá kupujúcemu ním objednaný tovar na adresu, ktorú uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie sú iné úkony, ako napr. vyloženie tovaru alebo vynáška tovaru pred dvere a pod. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru osobou, ktorú splnomocní na prevzatie tovaru v čase svojej neprítomnosti. Splno­moc­nená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostred­kovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia.

 

Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie tovaru.

 

Kupujúci odporúčame uskutočniť kontrolu dodaného tovaru, vrátane jeho obalu hneď pri jeho dodaní. V prípade, ak zistí mechanické poškodenie obalu alebo tovaru, môže túto skutočnosť oznámiť sprostredkovateľovi doručenia zápisom na potvrdenie o dodaní a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade, ak bol poškodený aj tovar je kupujúci oprávnený spraviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na doklade potvrdzujúcom doručenie zásielky a správnosť tohto záznamu potvrdí sprostredkovateľ doručenia svojim podpisom. Na základe takto vyhotoveného záznamu o poškodení tovaru môže kupujúci odmietnuť prevziať poškodený tovar, alebo môže tovar prevziať a následne po jeho prevzatí, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu. Až po takto uskutočnenom postupe môže predávajúci následne pristúpiť k odstráneniu vád tovaru, poskytnúť zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené kupujúcim. Predávajúci ďalej nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené sprostredkovateľom doručenia a za poškodenie zásielky zavinené sprostredkovateľom doručenia.

 

Kupujúci má povinnosť svojim podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia prevzatie tovaru.

 

Ak si kupujúci zvolí za spôsob doručenia objednávky osobné prevzatie, predávajúci ho bude informovať prostredníctvom e-mailovej adresy, SMS správy alebo telefonicky o možných časoch prevzatia na adrese sídla predávajúceho alebo na vopred dohodnutej adrese.  V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní od jeho kontaktovania zo strany predávajúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

 

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu pri osobnom prevzatí alebo v rámci zásielky s tovarom, ktorú realizuje sprostredkovateľ doručenia dodací list. Daňový doklad, t. j. faktúru zasiela predávajúci v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická faktúra“) na e-mailovú adresu spotrebiteľa. Elektronickou faktúrou sa na tento účel rozumie elektronický dokument vo formáte PDF, ktorý je, nie však nevyhnutne, podpísaný elektronickým podpisom predávajúceho podľa osobitného predpisu, pričom elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry – daňového dokladu v papierovej forme.

Povinnosti predávajúceho 

Predávajúci je povinný dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky uskutočnenej kupujúcim v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok. Objednaný tovar je povinný adekvátne zabalený zaslať kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia a zároveň je povinný zaslať elektronickú faktúru na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

Povinnosti kupujúceho 

Kupujúci je povinný v objednávke, resp. pri registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo predávajúcemu umožnené správne a včasné doručenie objednaného tovaru.

 

Ďalej je kupujúci povinný za tovar zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške a v stanovenej lehote splatnosti. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

 

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Sídlo súdu, rozhodné právo 

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.fruitwine.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 

V zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom v okamihu, keď spotrebiteľ alebo ním splnomocnená tretia osoba s výnimkou dopravcu tovar prevezme alebo ak sa

 

a)     tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Podľa § 7 ods. 6 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ si uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením, napr.:

 

-       e-mailom na e-mailovú adresu fruitwine@fruitwine.sk,

-       formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi zaslaný spolu s potvrdením objednávky na ním uvedenú e-mailovú adresu. Formulár je k dispozícií aj ako príloha týchto VOP.

 

Spotrebiteľ lehotu na odstúpenie od zmluvy zachová aj zaslaním oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Spotrebiteľovi budú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátené všetky platby, ktoré od neho predávajúci prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, prípadne iným spôsobom ak s ním spotrebiteľ výslovne súhlasil a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za tovar bude však spotrebiteľovi vrátená až po tom, ako bude tovar doručený naspäť predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho osobne priniesť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v zmysle § 10 ods. 3 vyššie uvedeného zákona znáša spotrebiteľ. Predávajúci však môže navrhnúť, že ich bude znášať sám.

 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, zmluvne strany si vrátia alebo nahradia všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť na našu adresu nepoužitý, nepoškodený, kompletný spolu s dokladom o kúpe a podľa možností v pôvodnom obale.

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

 

Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávajú:

 

a)    Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín,

b)    Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov,

c)     Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb,

1.     nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v písmenách a) a b), alebo

2.     počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

 

 

Záverečné ustanovenia

Ak je kupujúcim – spotrebiteľom, právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä práva a povinnosti zmluvných strán neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP, sa predovšetkým riadia príslušnými ustanoveniami:

 

-     zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

-     zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  a

-    zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V ostatných prípadoch, t. j. ak kupujúci nie je spotrebiteľ, právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä práva a povinnosti zmluvných strán neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Ďalej sa na vzťahy neupravené týmito VOP  vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

 

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 

 


Registrácia nového konta

Už máte konto?
Prihláste sa alebo Resetovať heslo