Chystáte sa vstúpiť na stránku s alkoholom.

Máte viac ako 18 rokov?


Áno       Nie

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že sa s obchodnými a dodacími podmienkami vyhlásenými predávajúcim riadne oboznámil.Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.


Fruitwines.r.o.
Chotárna 47
851 10 Bratislava
IČO: 51 049 970
DIČ:2120621382
IČ DPH: SK2120612382


Podmienka 18 rokov
Návštevník na portáli www.fruitwine.sk, ktorý nedosiahol 18 rokov, nie je oprávnený nakupovať produkty s obsahom alkoholu, ktorými sú v tomto prípade hlavne ovocné vína. V prípade podozrenia predávajúceho, že kupujúci nedosiahol hranicu 18 rokov, je kupujúci povinný preukázať predávajúcemu alebo dopravcovi, že prekročil vyššie spomenutú hranicu. V opačnom prípade je predávajúci alebo dopravca povinný zrušiť dodanie tovaru.


Predmet objednávky
Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na portáli www.fruitwine.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar a podľa jednotlivých pokynov odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky. Doručením potvrdenia objednávky sa považuje zmluva za uzavretú.


Zasielané množstvo
Minimálne množstvo pre platnú objednávku nie je stanovené čo znamená, že je možné objednať aj jeden kus tovaru. Hodnota balného a cena prepravy ide na vrub kupujúceho.

Termín expedície tovaru
Pokiaľ je objednanýn tovar na sklade, zvolili ste si úhradu na dobierku a Vaša objednávka sa v systéme objaví do 17:00 hod, bude expedovaná v nasledujúci pracovný deň. V ostatných prípadoch úhrady  ceny bude objednaný tovar expedovaný v nasledujúci pracovný deň po úhrade ceny objednaného tovaru. Termín dodania tovaru je možné upraviť, neváhajte nás s takouto požiadavkou kontaktovať.

Stornovanie objednávky
Objednávku môžete bezplatne stornovať do jednej hodiny od jej dokončenia prostredníctvom emailovej adresy: fruitwine@fruitwine.sk alebo na telefónnych číslach 0904 983 216 a 0908 437 088. Pri zrušení objednávky je potrebné nahlásiť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.)V prípade, že kupujúci už na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 10 € a úhradu dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.

Povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok. Objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s daňovým dokladom o predaji, t. j. faktúrou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
Za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou a za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.
Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania vačšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi kontaktovať kupujúceho v lehote 24 hodín od objednania a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru, alebo zmenu objednávky.

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho. V objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar.Objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť a v prípade závady spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

Spôsob platby
- dobierkou pri prevzatí tovaru
- prevodom na bankový účet (tovar bude vyexpedovaný zo skladu po obdržaní platby na účet predávajúceho)
- platobnou kartou     

Osobné údaje


Spracúvané osobné údaje
Spracúvame Vaše nasledovné údaje: Meno apriezvisko, bydlisko, miesto doručenia, e-mail, telefonický kontakt.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Právny základ pre plnenie kúpnej zmluvy: podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – plnenie zo zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a našou spoločnosťou ako predávajúcim
Právny základ pre priamy marketing: oprávnený záujem: podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – je založený na oprávnenom záujme našej spoločnosti na poskytovaní priameho marketingu

Dotknuté osoby
Dotknuté osoby: každá osoba, ktorá uzatvorila s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu prostredníctvom portálu www.fruitwine.sk

Doba spracúvania osobných údajov
Doba spracúvania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. V prípade, ak spracúvame údaje na základe Vášho súhlasu, je doba spracúvania uvádzaná v súhlase.

Príjemcovia vašich osobných údajov
Príjemcovia Vašich osobných údajov: prevádzkovateľ, osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania E-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním E–shopu, osoby zaisťujúce marketingové služby pre našu spoločnosť

Ďalšie informácie
Nebudeme uskutočňovať prenos uvedených osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Poskytnutie osobných údajov zo strany zákazníka je zmluvnou požiadavkou, ak sú tieto potrebné pre plnenie zmluvných povinností. Zákazník nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale tieto údaje prevádzkovateľ potrebuje k uzavretiu a plneniu zmluvy. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na  súhlase,  zákazník má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke fruitwine.sk


Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

Cookies
Webová stránka nášho  internetového obchodu používa „cookies“.Cookies sú súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám.Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

Facebook plugin
Naša webová stránka obsahuje plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.
 Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využÚčel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/
Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.
 

Instagram plugin
Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Instagram (vlastnenou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Instagramu na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Instagrame. Instagram je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Instagrame, Instagram zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Instagram môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Instagram nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využÚčel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Instagram, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Instagram, odporúčame priamy kontakt s Instagramom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti
 
Pokiaľ si neprajete, aby Instagram mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Instagrame.Registrácia nového konta

Už máte konto?
Prihláste sa alebo Resetovať heslo